Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Fysio School

 Deze algemene voorwaarden dateren van mei 2023

 Artikel 1 – Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Fysio School beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

 Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die Fysio School verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep werknemers.

 Klant: (i) elke particulier die bij Fysio School een Opleiding afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die ten behoeve van zijn werknemer(s) een Opleiding of Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Opleiding: een door Fysio School verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst door Fysio School aan de Klant wordt doorbelast.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Fysio School en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Fysio School, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Website: de website van Fysio School: www.defysioschool.nl

Artikel 2 – Fysio School

Fysio School is ingeschreven in de KVK onder nummer 84495685

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Fysio School en op alle door Fysio School gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Fysio School wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Fysio School en de Klant zijn overeengekomen en gelden uitsluitend ten aanzien van de specifieke Studieovereenkomst waarvoor de wijzigingen zijn overeengekomen.
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Fysio School een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Fysio School en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 6. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

 Artikel 4 – Totstandkoming Studieovereenkomst

 1. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via een fysiek inschrijfformulier uit de brochure van Fysio School, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via een door Fysio School verstrekt digitaal inschrijfformulier, of (iv) via het webformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Fysio School de inschrijving voor een Opleiding aanvaardt en schriftelijk aan de Klant (en zijn werknemer) heeft bevestigd, dan wel – indien dit moment eerder is – indien de Klant een factuur in verband met de Studieovereenkomst betaalt.
 3. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 4. De (werknemer van de) Klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de Studieovereenkomst dat als bewijs geldt van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 5. Bij Klassikaal onderwijs en Virtual Classroom wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de eerste (virtuele) bijeenkomst verstaan. Bij e-Learning wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 6. Fysio School is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Fysio School gerechtigd de Studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
 7. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Fysio School. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een Opleiding te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van Fysio School. Fysio School kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Aanbod

 1. Fysio School brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding.
 3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 • a. de wijze van uitvoering van de Opleiding;
 • b. wanneer de Opleiding start;
 • c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
 • d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 • e. de Prijs van de Opleiding;
 • f. de wijze van betaling;
 • g. de duur van de Opleiding.
4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming  van de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Fysio School.

       Op verzoek van de Klant zal Fysio School een kopie van de Algemene       
       Voorwaarden kosteloos toezenden

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

 • a. de identiteit en het adres van Fysio School, inclusief het bezoekadres;
 • b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1, evenals het recht van Fysio School om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van Onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 7 lid 2 voor rekening te laten komen van de Klant;
 • c. de geldigheidsduur van het aanbod.

  6. Fysioschool verplicht zich vragen van administratieve aard, of vragen met betrekking tot het onderwijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen, te beantwoorden.

  Artikel 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van Fysio School onvoldoende is, staat het Fysio School vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant - overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (Klassikaal, Virtual Classroom, e-Learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de Opleiding (zoals bedoeld in artikel 4 lid 5) geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 (en er aldus geen sprake is van een ontbinding door de Klant binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 in geval van een Overeenkomst op Afstand) is Fysio School, in geval van een Opleiding of een Incompany-/ Maatwerkopleiding, gerechtigd om bij de Klant een gedeelte van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen.
 • a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs;
 • b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;
 • c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 75% van de Prijs; 
 • d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: 100% van de Prijs.

 Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen/wijzigen Opleiding Overeenkomst op Afstand

 1. Indien de Klant een particulier is en een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van deze Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1, dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Fysio School terug te zenden. Fysio School is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Fysio School zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door overschrijving op rekeningnummer: NL02 ABNA 0106 0643 98 ten name van de Fysio School.
 2. Fysioschool hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient derhalve uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Fysio School streeft ernaar de (eerste) factuur direct na inschrijving voor een opleiding aan de klant te verzenden.
 3. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Fysio School te hebben voldaan.
 4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Fysio School de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien een Klant niet binnen de in artikel 8 lid 4 bedoelde termijn betaalt, zal Fysio School buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Fysio School de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

 

Artikel 9 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de (werknemer van de) Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 4 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Fysio School, te tonen.

 Artikel 10 – Prijs

 1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die optreden na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Fysio School worden doorberekend aan de Klant.
 2. Indien de in artikel 10 lid 1 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de Prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 3. Fysio School zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Fysio School

 1. In het geval de Klant (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Fysio School, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan voor de opleiding gedurende welke de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Fysio School gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Fysio School door de verzekeraar van Fysio School onder geen beding te boven.
 2. Fysio School is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 3. Fysio School is niet aansprakelijk indien de Klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. De aansprakelijkheid van Fysio School strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Fysio School verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Fysio School of die door Fysio School zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 5. De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart Fysio School voor alle aanspraken van die werknemers.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Fysio School levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door Fysio School direct kosteloos vervangen.
 3. Alle door Fysio School gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Fysio School bekend waren. Fysio School aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 4. Fysio School is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.

Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van de desbetreffende postbezorger berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Fysio School – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Fysio School de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding of bijeenkomst alsnog zal worden gegeven. Indien ook dat niet mogelijk blijkt, zal Fysio School de Opleiding (gedeeltelijk) annuleren en de door de klant betaalde opleidingsprijs naar evenredigheid terugstorten op de bankrekening van de klant.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Fysio School zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

 

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 Fysio School, haar personeel en/of voor Fysio School werkzame personen zullen de door de Klant of zijn werknemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

Fysio School verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy policy van Fysio School. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Fysio School.

 Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Fysio School verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Fysio School. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Fysio School.
 2. De Klant staat ervoor in dat door hem aan Fysio School verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Businesspartners

Fysio School is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Fysio School geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Fysio School en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Fysio School worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Klant de bevoegdheid de Studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

Artikel 19– Geschillenregeling

De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Als een klant onverhoopt een klacht heeft over de inhoud, een docent of de organisatie van een opleiding kan hij/zij deze klacht indienen door een e-mail met een heldere beschrijving van de klacht te sturen naar info@fysioschool.nl.  Ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen per e-mail bevestigd. De klacht wordt behandeld door een klachtencommissie bestaande uit de directieleden K. Hendriks en F. Poddighe.  De klachtencommissie zal zo nodig contact opnemen met de klager met het verzoek de klacht toe te lichten. Eventuele betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van de klacht en de gelegenheid krijgen de klachtencommissie te informeren. De klachtencommissie vormt een oordeel, besluit eventueel tot te nemen maatregelen, en zal de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan op de hoogte stellen. Als er langere tijd nodig is om de klacht af te handelen zal de klager daarvan op de hoogte worden gesteld, waarbij een indicatie gegeven wordt van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

Beroepsmogelijkheid:
Indien klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling bestaat een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, in de persoon van mevrouw Mr. P.J.H. ter Vrugt Klager en Fysioschool zijn verplicht alle tot dan toe verzamelde gegevens betreffende de klacht te verstrekken aan mevrouw Mr. P.J.H. ter Vrugt. Zij zal beide partijen in de gelegenheid stellen de klacht schriftelijk of mondeling toe te lichten. Mevrouw Mr. P.J.H. ter Vrugt zal zo nodig verder onderzoek verrichten om tot een oordeel te komen. Haar uitspraak is voor Fysio School bindend en eventuele consequenties zullen door de Fysioschool snel worden afgehandeld.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en tot een jaar na afhandeling bewaard in een klachtenregister.